Zarządzenie nr 119/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działek ewidencyjnych o numerach:3/10, 3/16 i 3/17 o łącznej powierzchni 0,1610 ha w obrębie Włocławek KM 89, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Płockiej 9a, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730) art. 11, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147,  poz. 2260, oraz z 2017r. poz. 820) oraz Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 110, poz. 905, Nr 241 poz. 2257)

zarządza się, co następuje :

§1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawo własności nieruchomości gruntowej wymienionej w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl

§3. Ponadto, w wykazie wyznacza się termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian