Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2018 Zarządzenie Nr 146/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Zarządzenie nr 145/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (100/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (94/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji pieca MZR 750 do odzysku cynku czystego na terenie działki nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej 30-58, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Włocławek Nr 268/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r. (znak: UA.AB.6740.608.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulicy Grodzkiej od km 0+000 do km 2+140 oraz rozbudowę ulicy Witoszyńskiej od km 0+000 do km 0+287,39 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę bezkwasowych pudeł archiwizacyjnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (99/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Komunikat Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (92/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (91/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji (97/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie nr 134/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Włocławek przy ul. Komunalnej 4 Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Ogólnopolska konferencja pn. REWITALIZACJA – wspólne zmiany, wspólny sukces?, skierowana do miast zaangażowanych w proces rewitalizacji Szczegóły