Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka

Zawiadomienie – Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j.t.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 j.t.)

zawiadamia się strony,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”.

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Włocławek.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j.t.), Prezydent Miasta Włocławek wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone w formie publicznego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek (ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek pod adresem: www.bip.um.wloclawek.pl w zakładce Dane Publiczne w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek, w godzinach pracy Urzędu, tj.:  poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30
do godz. 15:30, wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00, piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00.

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem COVID-19, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem Wydziału Środowiska tut. Urzędu w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt w formie telefonicznej pod numerem /54/ 414 42 92 lub mailowej pod adresem: srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje

Rejestr zmian