Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ( znak:S.6220.14.2019 ) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków Wojewódzkiego Szpitalna Specjalistycznego we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną, w tym części budynków w ramach projektu o nazwie: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku ( dz. nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1 ). Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków Wojewódzkiego Szpitalna Specjalistycznego we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu o nazwie: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku w terminie 5 dni od dnia doręczenia obwieszczenia. Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony o wydaniu w dniu 19 marca 2019 r. postanowienia w sprawie nie nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków Wojewódzkiego Szpitalna Specjalistycznego we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu o nazwie: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49 ( dz. nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1. Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Instalacja do produkcji hybrydowych wodnych dyspersji silikonowo-akrylowych we Włocławku przy ul. Duninowskiej 9 we Włocławku na działce nr 1/37 obręb Włocławek KM 100. Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu tankowania lokomotyw we Włocławku ul. Toruńska 153”. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. w dniu 21 lutego 2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 12/2019 na rozbudowę budynku produkcyjnego oraz montaż i uruchomienie trzech linii do produkcji klejów dyspersyjnych na terenie dz. nr 1/37 obręb Włocławek KM 100 położonej przy ul. Duninowskiej 9 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony, że wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1,2,3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49 ( dz. nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1 ). Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49 ( dz. nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1 ) Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja mieszalni lakierów w budynku magazynowym zlokalizowanym na terenie Akzo Nobel Centrum Dystrybucji we Włocławku ul. Duninowska 9” Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu stalowego, metali kolorowych, makulatury i folii.” Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Informacja : W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei, w dniach od 27 listopada 2018r. do 28 grudnia 2018r. Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do redukcji emisji LZO” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 3/28 obręb Włocławek KM 114 Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego oraz montaż i uruchomienie trzech linii do produkcji klejów dyspersyjnych w D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. Szczegóły