Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji odzysku ścieków procesowych” (dz. ew. 29/4 obręb Azoty). Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana urządzeń obróbki cieplnej linii patentowniczo – cynkowniczej L13 wraz z dostosowaniem fundamentów oraz podłączeniem instalacji gazowej na terenie działki 30/20, obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” lokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/51, 3/59, 3/56, 3/49 obręb Włocławek KM 114; 27/2, 26/2, 25/4, 24/14, 24/13, 22/4, 21/4, 17/4, 16, 48/4, 15/2, 11/4, 10/4, 55/4, 55/5, 55/8, 55/7, 55/10, 50/4, 46/3, 44/4, 8/1 obręb Włocławek KM 102 Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa rozdzielni 100 kV na stacji elektroenergetycznej 220 kV ANWIL”. Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa . Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w miejscowości Włocławek” na działce o nr 4/40 obręb Kawka. Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Informacja w sprawie budowy budynku stacji uzdatniania wody „Zawiśle” w ramach zadania: Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Zawiśle” we Włocławku Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Zawiadomienie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 26.07.2019 r. Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Informacja Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. reprezentowane przez Pana Artura Męczkowskiego Pas Projekt Sp. z o.o. w dniu 30 lipca 2019 r. została wydana decyzja Nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do przesyłu pary wodnej za kotłem rezerwowym Bloku Gazowo-Parowego CCGT Włocławek na odcinkach od kotła rezerwowego do przegrzewacza elektrycznego oraz od przegrzewacza elektrycznego do istniejącego rurociągu ekstrakcji pary prowadzącego do ANWIL S.A. Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r., poz. 2081 t.j.) zawiadamia strony, że wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” lokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/51, 3/59, 3/56, 3/49 obręb Włocławek KM 114; 27/2, 26/2, 25/4, 24/14, 24/13, 22/4, 21/4, 17/4, 16, 48/4, 15/2, 11/4, 10/4, 55/4, 55/5, 55/8, 55/7, 55/10, 50/4, 46/3, 44/4, 8/1 obręb Włocławek KM 102 na Terenach Inwestycyjnych „Papieżka” we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wymiana urządzeń obróbki cieplnej linii patentowniczo-cynkowniczej L13 wraz z dostosowaniem fundamentów oraz podłączeniem instalacji gazowej na terenie działki 30/20, obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej we Włocławku”. Szczegóły