Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2019 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”, na działkach nr: Gmina Lubień Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji (znak: GMK.N.6833.17.2018) o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 29/1 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0345 ha Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o zebranych materiałach ul. Żytnia 49 Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o zebranych materiałach ul. Żytnia 53 Szczegóły
Artykuł 20.03.2019 Ministerstwo Środowiska Sekretarz Stanu zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Burmistrz Brześcia Kujawskiego w załączeniu przesyła obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek – Machnacz Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia) Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub wpisanym do gminnej ewidencji zabytków Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Kanały technologiczne Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych. Dotyczy budowy ulicy Celulozowej , zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Kanały technologiczne Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych.Dotyczy budowy dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papaieżk Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Kanały technologiczne Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych.Dotyczy przebudowy dróg gminnych oraz budowa dróg wewnętrznych Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania w drodze decyzji, właścicieli nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym do jej udostępnienia. Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Zawiadomienie Burmistrz Brześcia Kujawskiego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek – Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „Włocławek Zachód” Szczegóły