Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 285, 277, 282, 320, 318, 242, 240/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wieniec Zalesię, gin. Brześć Kujawski oraz na działkach nr ewid, 10/3, 11/39, 12, 11/14, 11/34, 11/37 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 33, nr ewid. 3/10, 4, 3/238, 225/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 28 i nr ewid. 4/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM124/1, gm. Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r, przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”) Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek jako starosta informuje, że powzięty został zamiar użycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Polnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 59/1 o pow. 0,1090 ha w obrębie Włocławek KM 112/2, na inny cel niż określony w orzeczeniu o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Urzędu Spraw Wewnętrznych z dnia 22 listopada 1968 r., Nr. SW-II-60/170/68 i przepisów ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1961 r. Nr 18 poz. 94). Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Ogłoszenie Prezydenta Miasta o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Urząd Miasta Włocławek ogłosił „Konkurs na projekt i wykonanie muralu inspirowanego charakterystycznymi cechami Włocławka, wydarzeniem lub obiektem historycznym”. Zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Szczegóły
Artykuł 05.07.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu na wniosek spółki GAZ-SYSTEM S.A. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie pt: „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego „Budowa gazociągu DN100 Gustorzyn-Wronów – etap I: Gustorzyn – Leśniewice” [pow. włocławski i gostyniński]”. Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Burmistrz Brześcia Kujawskiego w załączeniu przesyła obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 285, 277, 282, 320, 318, 242, 240/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski oraz na działkach nr ewid. 10/3, 11/39, 12, 11/14, 11/34, 11/37 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 33, nr ewid. 3/10, 4, 3/238, 225/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 28 i nr ewid. 4/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 124/1, gm. Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o terminie sesji Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek informuje, że powzięty został zamiar użycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Grondy 20 Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Informacja- przypomnienie dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na gospodarowanie odpadami na terenie miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Prezydent Miasta Włocławek ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2019r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbędzie się w następujący sposób Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji w sprawie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Szczegóły