Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.02.2019 Kanały technologiczne Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych.Dotyczy budowy dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papaieżk Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Kanały technologiczne Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych.Dotyczy przebudowy dróg gminnych oraz budowa dróg wewnętrznych Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania w drodze decyzji, właścicieli nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym do jej udostępnienia. Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Zawiadomienie Burmistrz Brześcia Kujawskiego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek – Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „Włocławek Zachód” Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek -Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „Włocławek Zachód” Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 04.02.2019 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o terminie oględzin we Włocławku przy ul. Żytniej 53 przed terenem nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 23/23 (Włocławek KM 111/1). Szczegóły
Artykuł 04.02.2019 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o terminie oględzin we Włocławku przy ul. Żytniej 49 przed terenem nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 23/25 (Włocławek KM 111/1). Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Zawiadomienie znak : DOP-WOŚ.436.1.2019.MK, dotyczące postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak WOO.4233.3.2016.KŚ.29 , o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu z dnia 30 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Włocławek zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągów n/c w ulicach Wiosennej, Liliowej, Gościnnej i Grodzkiej na terenie działek nr 14, 11/6, 7/7, 4/5, 4/10, 3/4, 12/1 obręb Włocławek KM 2 we Włocławku oraz na terenie dz. nr 140, 114, 66, 21/64, 21/65, 141, 21/23, 21/25 obręb 0006 Lęg Witoszyn. Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Obwieszczenie o konsultacjach społecznych „Aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek o wyniki Analizy Kosztów i Korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla miasta Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Zawiadomienie Prezydent Miasta Włocławek jako starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 136 ust. 2, w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamia dawnych właścicieli, współwłaścicieli lub ich spadkobierców, że powzięty został zamiar użycia na inny cel, niż określony w umowach sprzedaży, sporządzonych w formie aktów notarialnych, zawartych w trybie przepisów ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99), nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Kwalifikacja wojskowa na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę pętli i zatoki autobusowej, chodników oraz ścieżek rowerowych wraz z budową infrastruktury technicznej: odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującego uzbrojenia terenu przy ulicy Promiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ulicy Toruńskiej”, na terenie działek nr 2/15 i 5 obręb Włocławek KM 30 przy ulicy Promiennej we Włocławku Szczegóły