Promocja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.08.2017 Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych” w okresie do 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 25.07.2017 Konkurs ofert na wybór realizatora II części programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach działań z udziałem środków zewnętrznych w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Otwarty konkurs ofert na udzielenie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 06.02.2017 Konkurs ofert na wybór realizatora I części programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 29.12.2016 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasto Włocławek w roku 2017 z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Włocławek w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2017 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2018 r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2016 r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na terenie Miasta Włocławek Szczegóły