Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.12.2018 Zarządzenie nr 365/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Zarządzenie nr 364/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 „MALUCH” we Włocławku przy ulicy Sielskiej 3. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Zarządzenie nr 363/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2019, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Zarządzenie nr 362/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Zarządzenie nr 361/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Zarządzenie nr 359/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 Zarządzenie nr 360/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w roku 2019 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Zarządzenie nr 358/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Zarządzenie nr 357/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 96/4 o powierzchni 0,0021 ha w obrębie Włocławek KM 90, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Zarządzenie nr 356/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 34/2 o powierzchni 0,0334 ha w obrębie Włocławek KM 70, położonej we Włocławku przy ul. Wodnej 10, w której udział Gminy Miasto Włocławek wynoszący 1/4 został przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz współwłaścicieli. Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Zarządzenie nr 355/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Zarządzenie nr 354/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Zarządzenie nr 353/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na okres powyżej lat trzech. Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Zarządzenie nr 352/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań powierzonych Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek oraz sprawowanego przez nich nadzoru Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Zarządzenie nr 351/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły