Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2020 Zarządzenie nr 75/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 2 lokale użytkowe, stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Zarządzenie nr 74/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Zarządzenie nr 73/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Zarządzenie nr 72/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 Zarządzenie Nr 71/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 Zarządzenie Nr 70/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 Zarządzenie Nr 69/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Zarządzenie nr 68/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu działania Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 19.02.2020 Zarządzenie nr 67/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 19.02.2020 Zarządzenie nr 66/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. Szczegóły
Artykuł 14.02.2020 Zarządzenie nr 65/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z systemu wypożyczalni roweru publicznego Włocławski Rower Miejski (WŁOWER) Szczegóły
Artykuł 14.02.2020 Zarządzenie nr 64/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.02.2020 Zarządzenie nr 63/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Zarządzenie nr 62/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Zarządzenie nr 61/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sal gimnastycznych szkół w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy” w 2020 roku Szczegóły