Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2018 Zarządzenie Nr 48/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie Szczegóły
Artykuł 23.02.2018 Zarządzenie Nr 47/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Zarządzenie nr 46/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania osób do składu wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego, na kadencję w latach 2018 – 2021. Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Zarządzenie nr 45/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie nr 44/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie nr 43/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Zarządzenie nr 42/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Zarządzenie nr 41/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasto Włocławek na lata 2018 – 2020 Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Zarządzenie nr 40/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr. 2/8 KM 23 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 7 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Zarządzenie nr 39/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Zarządzenie nr 38/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz działających na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Zarządzenie nr 37/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 11/42 o powierzchni 0,0102 ha w obrębie Włocławek KM 33 i nr 11/26 o powierzchni 0,0080 ha w obrębie Włocławek KM 33, położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Zarządzenie nr 20/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy oraz realizacji zadań i celów Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku na rok budżetowy 2018. Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Zarządzenie nr 36/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego jeden lokal mieszkalny stanowiący własność Skarbu Państwa przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Zarządzenie nr 35/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu szczegółowego przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu „Włocławek Zawodowo” skierowanego do uczniów szkół zawodowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły