Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.10.2019 Zarządzenie nr 432/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Zarządzenie nr 431/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zarządzenie nr 426/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zarządzenie nr 430/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zarządzenie nr 429/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zarządzenie nr 428/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjnanr 167/7 o powierzchni 0,0182 ha w obrębie Krzywa Góra, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zarządzenie nr 427/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie nr 2 przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zarządzenie nr 425/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie nr 424/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2019 r. w sprawie etatyzacji w Urzędzie Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie nr 423/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie nr 422/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2019 r.w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie nr 421/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie nr 420/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zarządzenie nr 419/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zarządzenie nr 418/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły