Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2017 Zarządzenie nr 37/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz działających na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Zarządzenie nr 36/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Zarządzenie nr 35/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 21.02.2017 Zarządzenie nr 34/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 20.02.2017 Zarządzenie nr 32/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2017 r. zw sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 20.02.2017 Zarządzenie nr 33/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu obejmującego 13 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie nr 31/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rodzinnych ogrodów działkowych. Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie nr 29/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie nr 30/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej, oznaczonej numerami działek: 49/6, 49/8, 49/28, 49/30 i 50/4 o łącznej pow. 1,5388 ha (Włocławek KM 7 obręb Rózinowo). Szczegóły
Artykuł 16.02.2017 Zarządzenie nr 28/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie nr 27/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 14.02.2017 Zarządzenie nr 26/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy Kilińskiego, oznaczonej jako działka nr 12/14 KM 43 o pow. 0,0135 ha, w udziale 3231/6861 części, stanowiącej własność Gminy MiastoWłocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 14.02.2017 Zarządzenie nr 25/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 14.02.2017 Zarządzenie nr 24/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Zarządzenie nr 23/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Zimnej 7, oznaczonej numerem działki 78 o pow. 0,0401 ha (Włocławek KM 42). Szczegóły