Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2017 Zarządzenie nr 84/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Zarządzenie nr 83/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Nagród opiniującej wnioski o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Zarządzenie nr 82/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r w sprawie regulaminu głosowania wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Zarządzenie nr 81/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2017 r w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Zarządzenie nr 80/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2017 r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Zarządzenie nr 79/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2017 r zmieniające zarządzenie nr 314/2015 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Zarządzenie nr 78/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 kwietnia 2017 r w sprawie powołania komisji konkursowych, w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Zarządzenie nr 77/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sal gimnastycznych szkół w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy” w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Zarządzenie nr 76/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Zbożowej, oznaczonej jako działka nr 4/52 Obręb Kawka o pow. 1,4658 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Zarządzenie nr 75/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu korzystania z Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” funkcjonującej w ramach projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Zarządzenie nr 74/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2017 r. jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Celulozowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 15/134 o pow. 0,2894 ha w obrębie 0870 Włocławek KM 87, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Zarządzenie nr 73/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Zarządzenie nr 72/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Włocławek oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zarządzenie nr 71/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postepowania w przedmiotowym zakresie Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Zarządzenie nr 70/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych wniosków złożonych w otwartym konkursie nr 1na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2017 Szczegóły