Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2018 Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na żłobek – „Klub dziecięcy Zenitek” na terenie dz. nr 50/10, 50/29 obręb Włocławek KM 76 położonej przy ul. Gałczyńskiego 13/15 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Postanowienie o usunięcia nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ulicy Sielskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek : Zawiadamia, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego, oznaczoną jako: działka nr 3/53 (Włocławek KM 114) o pow. 1,7770 ha, działka nr 3/70 (Włocławek KM 114) o pow. 2,1922 ha oraz działka nr 3/73 (Włocławek KM 114) o pow. 0,2528 ha (przedmiotem wykupu była działka nr 3/1 KM 114), na inny cel niż określony w umowie sprzedaży zawartej w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości ( Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64). Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 35/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. (znak: UA.WZ.6730.28.2018) o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zadaszonym tarasem, garażu wolnostojącego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 150 obręb Michelin KM 12 położonej przy ul. Miodowej 4 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2018 r. (znak: UA.WZ.6730.28.2018) informujące o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu na wniosek Pana Tomasza Czynszaka w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zadaszonym tarasem, garażu wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 150 obręb Michelin KM 12 położonej przy ul. Miodowej 4 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2018 r., ustalająca odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną we Włocławku przy ulicy Papieżka, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 11/3 (Włocławek KM 104) o pow. 0,0030 ha Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 maja 2018 r., ustalająca odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną we Włocławku przy ulicy Rybnickiej, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 17/3 (Włocławek KM 116/2) o pow. 0,0492 ha Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2018 r., ustalająca odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną we Włocławku przy ulicy Płockiej, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 39/1(Włocławek KM 91) o pow. 0,0154 Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek : zawiadamiam ,że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we Włocławku przy ulicy Płockiej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 29/1 o pow. 0,0345 ha (Włocławek KM 94), powstałą w wyniku podziału działki nr 29 o pow. 0,0744 ha (Włocławek KM 94) Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2018 r., ustalająca odszkodowania za nieruchomość położoną we Włocławku przy ulicy Płockiej, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 25/3 o pow. 0,0239 ha (Włocławek KM 94) oraz nr 25/5 o pow. 0,0071 ha (Włocławek KM 94) Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek : Zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we Włocławku przy ulicy Papieżka, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 11/3 o pow. 0,0030ha (Włocławek KM 104), powstałą w wyniku podziału działki nr 11/1 o pow. 0,1789 ha (Włocławek KM 104) Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 20/2018 z dnia 15 maja 2018 r. (znak: UA.WZ.6730.17.2018) o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 20 na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4B oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 20 na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4C na terenie dz. nr 15 obręb Włocławek KM 38 położonej przy ul. Rysiej 4 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek : zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy zgromadzonymi w wyniku rozpoznania wniosku „MAJSTER ATLAS KUJAWY” P. Świec Spółka Jawna reprezentowana przez Panią Ewelinę Grzelakowską Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek: zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we Włocławku przy ulicy Płockiej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 39/1 o pow. 0,0154 ha (Włocławek KM 91), powstałą w wyniku podziału działki nr 39 (Włocławek KM 91) o pow. 0,0807 ha, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek nr 323/2017 z dnia 20 września 2017 r. (UA.AB.6740.462.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Płockiej na odcinku od ulicy Teligi do Ronda Ks. J. Popiełuszki, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych” stała się własnością Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek : zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we Włocławku przy ulicy Rybnickiej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 17/3 o pow. 0,0492 ha (Włocławek KM 116/2), która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek nr 41/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. (UA.AB.6740.961.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Papieżka od ulicy Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego”, stała się własnością Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły