Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.04.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek: zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we Włocławku przy ulicy Płockiej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 39/1 o pow. 0,0154 ha (Włocławek KM 91), powstałą w wyniku podziału działki nr 39 (Włocławek KM 91) o pow. 0,0807 ha, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek nr 323/2017 z dnia 20 września 2017 r. (UA.AB.6740.462.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Płockiej na odcinku od ulicy Teligi do Ronda Ks. J. Popiełuszki, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych” stała się własnością Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek : zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we Włocławku przy ulicy Rybnickiej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 17/3 o pow. 0,0492 ha (Włocławek KM 116/2), która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek nr 41/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. (UA.AB.6740.961.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Papieżka od ulicy Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego”, stała się własnością Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek : zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we Włocławku przy ulicy Płockiej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 25/3 o pow. 0,0269 ha (Włocławek KM 94), powstałą w wyniku podziału działki nr 25/1 o pow. 0,0341 ha(Włocławek KM 94) oraz działka nr 25/5 o pow. 0,0071 ha (Włocławek KM 94), powstałą w wyniku podziału działki nr 25/2 o pow. 0,0133 ha (Włocławek KM 94) Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Zawiadomienie – Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej”. Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej” Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej” Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej” Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej z dnia 02 stycznia 2018 r. (znak: UA.WZ.6730.88.2017) w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego i 31 miejsc postojowych na terenie dz. nr 37/4 obręb Włocławek KM 111/2 przy ul. Leśnej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 grudnia 2017 r. (znak: GMK.N.6833.33.2017) o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania w wysokości 15 400,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy czterysta 00/100), za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, która stała się własnością Gminy Miasto Włocławek, położoną we Włocławku przy ulicy Szkolnej 25C/Brzezinowej 8, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 39/6 o pow. 0,0037 ha (obręb Michelin KM 11), która powstała w wyniku podziału działki o numerze 39/1 (obręb Michelin KM 11). Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 grudnia 2017 r. (znak: GMK.N.6833.43.2017) o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania w wysokości 24 200,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące dwieście 00/100), za nieruchomość, która stała się własnością Gminy Miasto Włocławek, położoną we Włocławku przy ulicy Stromej, oznaczoną ewidencyjnie numerami działek 1/28 o pow. 0,0129 ha, która powstała w wyniku podziału działki o numerze 1/15 o pow. 0,0647 ha oraz 1/13 o pow. 0,0090 ha (Włocławek KM 10) Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 73/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. (znak: UA.WZ.6730.74.2017) o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń pralni i suszarni na dwa lokale mieszkalne na XI piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dz. nr 116/122 obręb Włocławek KM 32 położonej przy ul. Pogodnej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 72/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. (znak: UA.WZ.6730.72.2017) o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń pralni i suszarni na cztery lokale mieszkalne na XI piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dz. nr 116/106 obręb Włocławek KM 32 położonej przy ul. Pogodnej 5 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 listopada 2017r. (znak: UA.WZ.6730.74.2017) informujące o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kalinowskiego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń pralni i suszarni na dwa lokale mieszkalne na XI piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dz. nr 116/122 obręb Włocławek KM 32 położonej przy ul. Pogodnej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2017 r. (GM.M.6833.34.2017) o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną we Włocławku przy ul. Rybnickiej, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 17/3 o pow. 0,0492 ha (Włocławek KM 116/2) Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2017 r. (GMK.N.6833.33.2017) informujące o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną we Włocławku przy ulicy Szkolnej 25C/Brzezinowej 8, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 39/6 o pow. 0,0037 ha (obręb Michelin KM 11), która przeszła na własność Gminy Miasto Włocławek na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek nr 361/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. (UA.AB.6740.759.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego” Szczegóły