Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.09.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek : Zawiadamia, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego, oznaczoną jako: działka nr 3/53 (Włocławek KM 114) o pow. 1,7770 ha, działka nr 3/70 (Włocławek KM 114) o pow. 2,1922 ha oraz działka nr 3/73 (Włocławek KM 114) o pow. 0,2528 ha (przedmiotem wykupu była działka nr 3/1 KM 114), na inny cel niż określony w umowie sprzedaży zawartej w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości ( Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64). Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2018 r., ustalająca odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną we Włocławku przy ulicy Papieżka, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 11/3 (Włocławek KM 104) o pow. 0,0030 ha Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 maja 2018 r., ustalająca odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną we Włocławku przy ulicy Rybnickiej, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 17/3 (Włocławek KM 116/2) o pow. 0,0492 ha Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2018 r., ustalająca odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną we Włocławku przy ulicy Płockiej, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 39/1(Włocławek KM 91) o pow. 0,0154 Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek : zawiadamiam ,że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we Włocławku przy ulicy Płockiej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 29/1 o pow. 0,0345 ha (Włocławek KM 94), powstałą w wyniku podziału działki nr 29 o pow. 0,0744 ha (Włocławek KM 94) Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2018 r., ustalająca odszkodowania za nieruchomość położoną we Włocławku przy ulicy Płockiej, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 25/3 o pow. 0,0239 ha (Włocławek KM 94) oraz nr 25/5 o pow. 0,0071 ha (Włocławek KM 94) Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek : Zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we Włocławku przy ulicy Papieżka, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 11/3 o pow. 0,0030ha (Włocławek KM 104), powstałą w wyniku podziału działki nr 11/1 o pow. 0,1789 ha (Włocławek KM 104) Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek: zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we Włocławku przy ulicy Płockiej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 39/1 o pow. 0,0154 ha (Włocławek KM 91), powstałą w wyniku podziału działki nr 39 (Włocławek KM 91) o pow. 0,0807 ha, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek nr 323/2017 z dnia 20 września 2017 r. (UA.AB.6740.462.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Płockiej na odcinku od ulicy Teligi do Ronda Ks. J. Popiełuszki, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych” stała się własnością Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek : zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we Włocławku przy ulicy Rybnickiej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 17/3 o pow. 0,0492 ha (Włocławek KM 116/2), która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek nr 41/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. (UA.AB.6740.961.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Papieżka od ulicy Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego”, stała się własnością Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek : zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we Włocławku przy ulicy Płockiej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 25/3 o pow. 0,0269 ha (Włocławek KM 94), powstałą w wyniku podziału działki nr 25/1 o pow. 0,0341 ha(Włocławek KM 94) oraz działka nr 25/5 o pow. 0,0071 ha (Włocławek KM 94), powstałą w wyniku podziału działki nr 25/2 o pow. 0,0133 ha (Włocławek KM 94) Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Zawiadomienie – Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej”. Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej” Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej” Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej” Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 grudnia 2017 r. (znak: GMK.N.6833.33.2017) o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania w wysokości 15 400,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy czterysta 00/100), za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, która stała się własnością Gminy Miasto Włocławek, położoną we Włocławku przy ulicy Szkolnej 25C/Brzezinowej 8, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 39/6 o pow. 0,0037 ha (obręb Michelin KM 11), która powstała w wyniku podziału działki o numerze 39/1 (obręb Michelin KM 11). Szczegóły