Dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku
  • Miejsce pracyMiejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku, ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek
  • StanowiskoDyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku
  • Wymiar etatupełen wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2019-11-29
  • Termin składania dokumentów2019-12-09
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pokój nr 7 w budynku głównym
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
   g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
   h) prawo jazdy kat. B;
   i) co najmniej 5 - letni staż pracy;
   j) znajomość: podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) umiejętności organizacyjno-menedżerskie;
   b) umiejętność planowania wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej;
   c) znajomość obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych;
   d) predyspozycje osobowościowe: sumienność, bezstronność, rzetelność, samodzielność, umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność efektywnego zarządzania czasem, dyspozycyjność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań zgodnie ze Statutem jednostki.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań zgodnie ze Statutem jednostki.
  • Lista wybranych kandydatówPani Marta Boniecka, zamieszkała we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPani Marta Boniecka podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Dyrektora Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku.
   Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian