Dyrektor Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku
  • Miejsce pracyMiejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Zielna 13/21
  • StanowiskoDyrektor Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku
  • Wymiar etatupełen wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2019-11-29
  • Termin składania dokumentów2019-12-09
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pokój nr 7 w budynku głównym
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
   g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
   h) co najmniej 5 - letni staż pracy;
   i) znajomość przepisów prawnych niezbędnych do prowadzenia samorządowej jednostki budżetowej, w tym m.in. ustawy o: finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, utrzymaniu czystości i porządku, Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweznajomość obsługi programów komputerowych – pakiet Microsoft Office;
   b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – wskazane;
   c) umiejętności zawodowe: wskazana dobra znajomość infrastruktury miejskiej;
   d) inne: sprawne planowanie i organizowanie pracy na stanowisku, umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych oraz komputera;
   e) predyspozycje osobowościowe: sumienność, sprawność, samodzielność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, bezstronność, postawa etyczna, operatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań zgodnie ze Statutem jednostki.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań zgodnie ze Statutem jednostki.
  • Lista wybranych kandydatówPan Jarosław Zdanowski, zamieszkały we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPan Jarosław Zdanowski podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazał się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Dyrektora Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku.
   Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełnił wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian