Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Gospodarki Komunalnej
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoDyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2019-02-08
  • Termin składania dokumentów2019-02-21
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) co najmniej 5 – letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widziane;
   b) znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych;
   c) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, zdyscyplinowanie, samodzielność, bezstronność, kreatywność, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność planowania i organizowania pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, postępowania zgodnie z etyką.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z § 45 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek, nadanego Zarządzeniem Nr 31/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2019 r.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z § 45 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek, nadanego Zarządzeniem Nr 31/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2019 r.
  • Lista wybranych kandydatówPrezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Mirosław Walicki, zamieszkały we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPan Mirosław Walicki podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazał się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej.
   Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełnił wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian