Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Gospodarki Komunalnej
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoDyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2019-02-08
  • Termin składania dokumentów2019-02-21
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) co najmniej 5 – letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widziane;
   b) znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych;
   c) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, zdyscyplinowanie, samodzielność, bezstronność, kreatywność, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność planowania i organizowania pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, postępowania zgodnie z etyką.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z § 45 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek, nadanego Zarządzeniem Nr 31/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2019 r.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z § 45 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek, nadanego Zarządzeniem Nr 31/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2019 r.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian