FN01 – Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A o posiadanych środkach transportowych

  • Wydział Wydział Finansów
  • Termin załatwienia Bez zbędnej zwłoki
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Adamska , Ostróżka Beata
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Finansów
   hol budynek B
  • Telefon kontaktowy (0 54) 414 47 24, (0 54) 414 42 81, (0 54) 414 43 20
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Finansów
   hol budynek B
  • Wymagane dokumenty Druk deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1.
   Druk załącznika do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych – DT-1A.
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późń. zm.).
   2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017  r., poz. 1785).
   3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U z 2015 r., poz. 2025).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian