FN03 – Zwrot opłaty skarbowej

  • Wydział Wydział Finansów
  • Termin załatwienia Do 30 dni w przypadku sprawy skomplikowanej i wymagającej wszechstronnego wyjaśnienia do 60 dni
  • Osoba kontaktowa Ostróżka Beata
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Finansów
   hol budynek B
  • Telefon kontaktowy (0 54) 414 47 24, (0 54) 414 43 20
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Finansów
   Hol budynek B
  • Wymagane dokumenty Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
   Załączniki - oryginał dowodu wpłaty
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. z 2017 r.,  poz. 201 z  późń. zm.).
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (teks jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
   3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej ora trybu jej zwrotu  z dnia 28 września 207 roku  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., poz. 1330).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian