FN04 – Zaświadczenia

  • Wydział Wydział Finansów
  • Termin załatwienia 7 dni
  • Osoba kontaktowa Arkadiusz Janiak
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Finansów
   hol budynek B
  • Telefon kontaktowy (0 54) 414 47 24, (054) 414 42 81
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Finansów
   hol budynek B
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia składany przez podatnika osobiście lub przez pełnomocnika
  • Opłaty - o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych/stwierdzające stan zaległości podatnika - 21zł, - o wysokości znanych organowi zobowiązań spadkodawcy - 21zł, - o wysokości zaległości podatkowych zbywającego - 21zł, - o stanie majątkowym - 17zł, - o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką lub zastawem skarbowym - 17zł, - zaświadczeniu o dokonaniu wpłaty – 17zł;
  • Tryb odwoławczy Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. z 2017 r.,  poz. 201 z  późń. zm.)
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (teks jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
   3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 2355).
   4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla organów podatkowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian