FN06 – Ulgi w spłacie zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych

–  umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,

–  odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,

– odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę;

  • Wydział Wydział Finansów
  • Termin załatwienia 1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania
  • Osoba kontaktowa Monika Dzięciołowska, Anna Paczkowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Finansów
   hol budynek B
  • Telefon kontaktowy (0 54) 414 47 24, (0 54) 414 42 39, (0 54) 414 45 81
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   piętro VI pok. 607, piętro I pok. 7/budynek B
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek z uzasadnieniem o zastosowanie ulgi podatkowej skierowany do Prezydenta Miasta Włocławek.
   2. Załączniki: dokumenty potwierdzające aktualną sytuację finansową i rodzinną wnioskodawcy oraz osób, które wspólnie z nim zamieszkują, aktualna deklaracja podatkowa w przypadku przedsiębiorców, inne dowody potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorcy, dowody potwierdzające inne okoliczności stanowiące ważny interes podatnika lub interes publiczny.
   3. Przedsiębiorca składa również informacje wymagane przez ustawę z dnia 30 kwietnie 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi
   1. Wnioskodawca ma prawo do wzięcia czynnego udziału w trakcie prowadzonego postępowania dowodowego, w tym celu jest wzywany do Wydziału Finansów UM Włocławek.
   2. Wnioskodawca może do protokołu sporządzanego w trakcie prowadzonego postępowania sprecyzować zakres pierwotnego żądania.
  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późń. zm.).
   2. Ustawa z dnia 30 kwietnie 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (teks jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1808, 1948).
   3. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. , poz.1289 z póżń. zm.).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian