FN07 – Podatek od nieruchomości

  • Wydział Wydział Finansów
  • Termin załatwienia 1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Kazimierczak, Anna Łykowska, Aneta Matusiak, Bartosz Radziejowski, Katarzyna Zalewa, Małgorzata Zawadzka-Pietruszewska,
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Finansów
   hol budynek B
  • Telefon kontaktowy 0 54) 414 47 24, (0 54) 414 43 39, (0 54) 414 45 34, (0 54) 414 40 17, (0 54) 414 43 39, (0 54) 414 46 02, (0 54) 414 44 02
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Finansów
   hol budynek B
  • Wymagane dokumenty W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub mających wpływ na zmianę wysokości tegoż zobowiązania należy złożyć:
   1. osoby fizyczne: informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
   2. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej: deklarację w sprawie podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy,
   3. do ww. formularzy należy dołączyć:
   a. kserokopię aktu notarialnego, umowę sprzedaży, umowę dzierżawy/najmu lub inny dokument potwierdzający powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę wysokości zobowiązania wraz z oryginałem do wglądu,
   b. dodatkowo: osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej zobowiązane są dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty;
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi
   1. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala/dokonuje zmiany w drodze decyzji Prezydent Miasta Włocławek.
   2. Podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
   3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, roczną deklarację  na podatek nieruchomości składają w terminie do dnia 31 stycznia.
   4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek Urzędu Miasta Włocławek, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, z wyjątkiem stycznia, kiedy to podatek od nieruchomości płatny jest w terminie do dnia  31  stycznia.
   5. Na potrzeby uiszczania przez osoby fizyczne podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, dla każdej nieruchomości od 16 października 2013 r. został nadany indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać ww. podatki. Indywidualny numer rachunku bankowego dla danej nieruchomości jest wskazany w decyzjach ustalających wysokość zobowiązania podatkowego. Osoby prawne będące podatnikami ww. podatków, w stosownych pismach zostały poinformowane o nadanych indywidualnych numerach rachunków bankowych.
  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późń. zm.).
   2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017  r., poz. 1785).
   3. Uchwała Nr XXXVII/193/2017  Rady Miasta Włocławek z dnia 19.12.2017  roku w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian