FN09 – Podatek leśny

  • Wydział Wydział Finansów
  • Termin załatwienia 1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania
  • Osoba kontaktowa Małgorzata Zawadzka-Pietruszewska
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Finansów
   hol budynek B
  • Telefon kontaktowy (0 54) 414 47 24, (0 54) 414 44 02
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Finansów
   hol budynek B
  • Wymagane dokumenty W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub mających wpływ na zmianę wysokości tegoż zobowiązania należy złożyć:
   1. osoby fizyczne: informację o lasach,
   2. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej: deklarację na podatek leśny,
   3. do ww. formularzy należy dołączyć:
   a. kserokopię aktu notarialnego, umowę sprzedaży, umowę dzierżawy/najmu lub inny dokument potwierdzający powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę wysokości zobowiązania wraz z oryginałem do wglądu,
   b. dodatkowo: osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej zobowiązane są dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi
   1. Podatek leśny od osób fizycznych, ustala/dokonuje zmiany w drodze decyzji Prezydent Miasta Włocławek.
   2. Podatek leśny na dany rok podatkowy od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
   3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, roczną deklarację  na podatek leśny składają w terminie do dnia 15 stycznia.
   4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek leśny – bez wezwania – na rachunek Urzędu Miasta Włocławek, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późń. zm.).
   2. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1821).
   3. Uchwała Nr XXXVII/193/2017  Rady Miasta Włocławek z dnia 19.12.2017  roku w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian