GM03 – Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy

  • Wydział Wydział Gospodarki Miejskiej
  • Termin załatwienia Nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia wniosku
  • Osoba kontaktowa Monika Rucińska
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
  • Telefon kontaktowy (054) 414 42 -94
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Gospodarki Miejskiej
   ul. 3 Maja 22
   87 – 800 Włocławek
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy,
   2. Akt zgonu lub dokument określający przyczynę zgonu w tłumaczeniu na język polski, dokonany przez tłumacza przysięgłego.
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Uwagi
   1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa składa się do Prezydenta właściwego dla miejsca pochówku zwłok lub szczątków – w przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia, zezwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu.
  • Podstawa prawna
   1. Art. 14 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 ze zm.),
   2. § 2, 3,4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866),
   3. .Art. 104,107 i 108 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257 ze zm.)
   4. W porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian