Gmina Miasto Włocławek poszukuje kandydatów chętnych do pracy do wykonywania kontroli biletów w autobusach MPK Sp. z o.o. we Włocławku oraz kontroli czystości przystanków autobusowych. Wykonywanie przedmiotu zlecenia odbywać się będzie na podstawie odrębnych umów zleceń.

Gmina Miasto Włocławek poszukuje kandydatów chętnych do pracy do wykonywania kontroli biletów w autobusach MPK Sp. z o.o. we Włocławku oraz kontroli czystości przystanków autobusowych. Wykonywanie przedmiotu zlecenia odbywać się będzie na podstawie odrębnych umów zleceń.

Wykonawca zobowiązany będzie w ramach realizacji umowy zlecenia do:

1. przeprowadzania kontroli w sposób ciągły i systematyczny ze szczególnym uwzględnieniem godzin szczytu przewozowego. Kontrole biletowe muszą być przeprowadzane we wszystkie dni tygodnia (dni robocze, soboty, niedziele i święta), w godzinach kursowania autobusów, na wszystkich liniach autobusowych,

2. przeprowadzania kontroli z drugim kontrolerem zatrudnionym przez Urząd Miasta Włocławek,

3.przeprowadzenia w miesiącu:

– co najmniej 550 kontroli biletów w dzień roboczy,

– co najmniej 100 kontroli w soboty, niedziele i święta,

na liniach autobusowych w godzinach ich kursowania, tj. pomiędzy godziną 4:20 a godziną 00:30. Każda następna kontrola powinna być przeprowadzona w innym autobusie.

4. potwierdzania faktu przeprowadzenia kontroli na linii autobusowej u kierowcy autobusu, dokonując wpisu w kartę drogową,

5. przestrzegania obowiązujących przepisów:

– ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1983, z późn.   zm.),

– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922, z późn. zm.),

– rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 117),

– rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 2406),

– aktualnych, obowiązujących Uchwał Rady Miasta Włocławek w sprawie opłat, ulg i zwolnień oraz innych przepisów porządkowych,

6. przygotowania sprawozdania z każdego dnia wykonywanej kontroli i dostarczenie wraz z kontrolkami w dniu następnym do Wydziału Gospodarki Miejskiej tut. Urzędu,

7. podczas przebywania na przystankach w związku z wykonywaną kontrolą biletów sprawdzania i następnie informowania Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Włocławek o ewentualnych dewastacjach infrastruktury przystankowej i braku czystości na przystankach komunikacyjnych będących własnością Gminy Miasto Włocławek.

8. za wykonanie przedmiotu zlecenia Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, płatne po wystawieniu rachunku i w terminie do 5 dnia następnego miesiąca, po przyjęciu wykonanej pracy za dany miesiąc.

Wymagania dotyczące osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku

kontrolera biletów:

– obywatelstwo polskie,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

– niekaralność/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– nieposzlakowana opinia,

– odpowiedzialność, sumienność i dyspozycyjność,

– znajomość ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1983, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 117), rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 2406), aktualnych, obowiązujących Uchwał Rady Miasta Włocławek  w sprawie opłat, ulg i zwolnień oraz innych przepisów porządkowych.

Własnoręcznie podpisany życiorys (CV), zdjęcie, dokumenty poświadczające wykształcenie oraz oświadczenie dotyczące – pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych – niekaralności/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający m.in. kwotę brutto będącą miesięcznym wynagrodzeniem za wykonanie usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego należy złożyć osobiście do dnia 20 kwietnia 2018r., do godz.10.00 w Urzędzie Miasta Włocławek, przy ulicy 3 Maja 22, pokój nr 2 w kopercie z dopiskiem „Kontrola biletów w autobusach MPK –„ maj 2018 r.”, lub   w Biurze Obsługi Mieszkańców – stanowisko Gospodarki Komunalnej i Środowiska, przy ulicy Zielony Rynek 11/13 – budynek B ( hol ).

Informacje

Rejestr zmian