Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Miasto Włocławek będzie realizowało od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Na terenie Włocławka w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. osoby uprawnione będą mogły uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w pięciu punktach wskazanych zarządzeniem nr 335/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane na terenie miasta Włocławek punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz harmonogramu udzielania w nich nieodpłatnej pomocy prawnej. Prowadzenie trzech z tych punktów zostanie powierzone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.
Szczegółowy harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
OD DNIA 01 STYCZNIA 2016 ROKU NA TERENIE MIASTA WŁOCŁAWKA FUNKCJONUJE 5 PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
1. Punkt przy ulicy Zielnej 13/21 znajdujący się w pomieszczeniach  Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg: • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00, • porady udzielane są przez radców prawnych. 2. Punkt przy ulicy Żytniej 58 znajdujący się w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00, • porady udzielane są przez adwokatów. 3. Punkt przy ulicy Piekarskiej 6: • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00, • porady udzielane są przez radców prawnych, doradców podatkowych oraz  mgr prawa spełniających wymogi art.11 ust.3, p.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.poz.1255 ), • punkt prowadzony przez organizację pozarządową -  Polski Czerwony Krzyż we Włocławku ul. Zduńska 14. 4. Punkt przy ulicy Żabiej 12a znajdujący się w pomieszczeniach Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu: • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00, • porady udzielane są przez radców prawnych, doradców podatkowych oraz mgr prawa spełniających wymogi art.11 ust.3, p.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.poz.1255 ), • punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Polski Czerwony Krzyż we Włocławku ul. Zduńska 14. 5. Punkt przy ulicy Długiej 28 znajdujący się w pomieszczeniach parterowego pawilonu handlowo-usługowego • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00, • porady udzielane są przez radców prawnych, aplikanta radcowskiego oraz mgr prawa spełniającego wymogi art.11 ust.3, p.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.poz.1255 ), • punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 30/3.
  Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna:
 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
Osoby uprawnione będą mogły uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Zarządzenie nr 335/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 listopada 2015 w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane na terenie miasta Włocławek punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz harmonogramu udzielania w nich nieodpłatnej pomocy prawnej
Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>