Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
tel. +48 54 414-40-00
fax. +48 54 411-36-00
WWW: www.wloclawek.pl BIP: www.bip.um.wlocl.pl ESP: Elektronicza Skrzynka Podawcza Urzędu Adres skrytki odbiorczej na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka
NIP Gminy Miasto Włocławek: 888-30-31-255 REGON Gminy Miasto Włocławek: 910866910
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 17.00
Piątek 7.30 - 14.00
Kasa czynna jest w godzinach:
(Zielony Rynek 11/13)
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 - 15.30
Wtorek 7.45 - 17.00
Piątek 7.45 - 14.00
Obsługa interesantów Urzędu Stanu Cywilnego:
(Zielony Rynek 11/13)
(rejestracja zgonów)
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 17.00
Piątek 7.30 - 14.00
(wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 - 15.30
Wtorek 7.45 - 17.00
Piątek 7.45 - 14.00
Obsługa interesantów Wydziału Komunikacji:
(ul. Kościuszki 12)
(rejestracja pojazdów, prawa jazdy)
Poniedziałek: 8.00 – 15.00
Wtorek: 8.00 – 16.30
Środa: 8.00 – 15.00
Czwartek: 8.00 – 15.00
Piątek: 8.00 – 13.30
Kasa w Wydziale Komunikacji jest czynna w godzinach:
(ul. Kościuszki 12)
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 - 14.30
Wtorek 7.45 - 16.00
Piątek 7.45 - 13.00
Prezydent Miasta Włocławek
przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i interwencji we wtorki,
w godz. 12.00 - 16.30.
Zapisy na spotkania przyjmuje Biuro Obsługi Mieszkańców - pokój nr 2, budynek "B"
tel. 54 414 47 88
Kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Włocławek
przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki,w godzinach pracy Urzędu
Skargi i wnioski
Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr
Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje i rozpatruje skargi oraz wnioski w godzinach pracy Urzędu - pokój nr 2, budynek "B"
tel. 54 414 47 88
Obowiązek Informacyjny
Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek, z siedzibą we Włocławku przy ul. Zielony Rynek 11/13. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Włocławek możliwy jest pod numerem tel. nr. /54/ 4144269 lub adresem email iod@um.wloclawek.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia, b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust 1 lit. e Rozporządzenia c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia, d) na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane są przetwarzane - art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia, 4) Pana/Pani dany osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres zależny od podstawy prawnej przetwarzania - pkt 3a i 3b – czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych szczególnych przepisach prawa. - pkt 3c przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym określonym w przepisach prawa np. przepisy regulujące należności podatkowe, czy też o rachunkowości. - pkt 3d do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do określonego przetwarzania. 6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu 9) podanie danych osobowych jest w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych - pkt 3a i 3b – obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa - pkt. 3c – obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy - pkt 3d - dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie np. nieważnością głosu oddanego w głosowaniu na propozycje do budżetu obywatelskiego, niemożliwością otrzymywanie informacji z Newslettera urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>