Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych

Obowiązek Informacyjny
Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek, z siedzibą we Włocławku przy ul. Zielony Rynek 11/13. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Włocławek możliwy jest pod numerem tel. nr. (54) 4144269 lub adresem e-mail iod@um.wloclawek.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia, b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust 1 lit. e Rozporządzenia c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia, d) na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane są przetwarzane – art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia, 4) Pana/Pani dany osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres zależny od podstawy prawnej przetwarzania – pkt 3a i 3b – czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych szczególnych przepisach prawa. – pkt 3c przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym określonym w przepisach prawa np. przepisy regulujące należności podatkowe, czy też o rachunkowości. – pkt 3d do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do określonego przetwarzania. 6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu 9) podanie danych osobowych jest w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych – pkt 3a i 3b – obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa – pkt. 3c – obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy – pkt 3d – dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie np. nieważnością głosu oddanego w głosowaniu na propozycje do budżetu obywatelskiego, niemożliwością otrzymywanie informacji z Newslettera urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>