Zarządzenie Nr 17/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 t.j.,poz.1000, poz.1349,poz.1432, poz.2500) art.27 ust.1.oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2018 r.poz.1263,poz.1669 ),w związku z uchwałą nr XL/15/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Włocławek(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014 r.poz.1008 )

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2019. 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 3.Wzór wniosku na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4. Wzór umowy na realizację przyznanego zadania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 5. Wzór oświadczenia wnioskodawcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 6.Wzór zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 7. Wzór sprawozdania z wykonania zadania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. § 2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1. § 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone: 1) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, 2) Na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl 3) Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek. § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek. § 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>