Zarządzenie nr 413/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309, poz.1696) oraz w związku z § 11 Uchwały Nr  VIII / 48 / 11 Rady Miasta Włocławka z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2011 r., Nr 110, poz. 905, Nr 241, poz. 2257) oraz w związku z § 3 zarządzenia Nr 329/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek

zarządza się co następuje :

§1. Ustalam wysokość stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek z przeznaczeniem na cele przemysłowe związane z przygotowaniem dokumentacji w wysokości 1,50 zł m2 (netto) – opłata roczna. §2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym. §3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek. §4.  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>