Zarządzenie nr 26/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek,na okres powyżej 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r. poz.  506, poz. 1309, poz.  1696, poz. 1815, poz.1571), art. 42 ust. 1  i 2 ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o  gospodarce   nieruchomościami  (Dz. U.  z  2018  r. poz. 2204,   poz. 2348  oraz z 2019  r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589,  poz. 1716, poz. 1924)  oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),

zarządza się co następuje:

§1.  1. Powołuje się Komisję przetargową, zwaną dalej „Komisją”, w składzie: Przewodniczący Komisji:  Magdalena Stefanowska Członkowie Komisji: Jarosław Biegała,  Ewa Kaźmierczak, Małgorzata Chrzanowska 2. Celem Komisji jest przeprowadzenie I przetargu ustnego nieograniczonego na najem nw. lokali użytkowych, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek na okres trzech lat bądź krótszy, położonych we Włocławku przy: 1)  ul. Dziewińskiej 15 o pow. użytkowej 117,00 m2, 2)  ul. Kilińskiego 9 o pow. użytkowej 107,90 m2, 3)  ul. Spółdzielczej 1 o pow. użytkowej 191,00 m2, 4)  ul. Starodębskiej 36 o pow. użytkowej 500,00 m2, §2. Komisja w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ma obowiązek stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. §3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym. §4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy  Prezydenta  Miasta.   §5. Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z   dniem  podpisania   i   podlega   podaniu do publicznej  wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>