UA07 - Postępowanie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Wydział Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Termin załatwienia Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego
  • Osoba kontaktowa Adam Ziemski
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Telefon kontaktowy 54 414-47-06
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, holl budynek B, sala 3, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury,

   2. Załączniki:
   a) kopia mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać z określeniem granic terenu objętego wnioskiem w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
   b) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wnioskodawcy (w przypadku działania przez pełnomocnika);
   c) umocowanie prawne osoby podpisanej pod wnioskiem lub udzielającej pełnomocnictwa w przypadku reprezentowania osoby prawnej, spółdzielni, instytucji, itp.;
   d) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej;
   e) dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego, a w przypadku braku uzbrojenia terenu – umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawarte pomiędzy gestorami sieci a inwestorem;
   f) dokumenty zaświadczające o dostępie terenu inwestycji do drogi publicznej (w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej);
   g) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych w formie graficznej;
   h) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadkach określonych przepisami Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.).
  • Opłaty 1. Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. 2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 107,00 zł.
  • Tryb odwoławczy 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
   2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>