I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: Moniuszki 3-19, Starodębskiej, Toruńskiej, Al. Chopina 34, Al. Chopina, Okrzei.

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy:

a) Moniuszki 3-19, stanowiącej część działki nr 9/2 KM 68 o pow. 78,00 m 2 .

Dla wnioskowanej działki, plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” przyjętym Uchwałą
Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. ww. działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „MW” o przeznaczeniu: Obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym. Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest pawilon usługowy stanowiący własność osoby fizycznej.

Cena wywoławcza netto wynosi 215,88 zł.

Wadium w wysokości 20 % wynosi 43,17 zł.

b) Moniuszki 3-19, stanowiącej część działki nr 9/2 KM 68 o pow. 31,00 m 2 .

Dla wnioskowanej działki, plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” przyjętym Uchwałą
Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. ww. działka znajduje się
w obszarze oznaczonym symbolem „MW” o przeznaczeniu: Obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym. Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest pawilon usługowy stanowiący własność osoby fizycznej.

Cena wywoławcza netto wynosi 182,90 zł.

Wadium w wysokości 20 % wynosi 36,58 zł.

c) Starodębskiej, stanowiącej część działki nr 124/18 KM 52 o pow. 15,00 m 2 .

Dla wnioskowanej działki, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą Nr IX/73/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011 r. Przedmiotowa działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „V/6MW/U” o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami wbudowanymi wraz z koniecznym zapleczem gospodarczym, technicznym i miejscami postojowymi realizowanymi w postaci garaży wbudowanych lub miejsc postojowych na terenie.

Cena wywoławcza netto wynosi 35,00 zł (bez podatku VAT).

Wadium w wysokości 20 % wynosi 7,00 zł.

d) Toruńskiej, stanowiącej część działki nr 42/121 KM 29 o pow. 18, 22 m 2 .

Dla wnioskowanej działki, plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” przyjętym Uchwałą
Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. ww. działka znajduje się
w obszarze oznaczonym symbolem „MW” o przeznaczeniu: Obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym.

Cena wywoławcza netto dla 1 sztuki terenu dojazdu, dojścia o pow. 9,11 m 2 wynosi 7,37 zł.

Wadium w wysokości 20 % wynosi 1,47 zł.

e) Al. Chopina 34, stanowiącej działkę nr 71/94 KM 51 o pow. 500,00 m 2 .

Dla wnioskowanej działki, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą Nr XXIV/171/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia sierpnia 2012 r. Przedmiotowa działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „1MW/U” o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe.

Cena wywoławcza netto wynosi 300,00 zł (bez podatku VAT).

Wadium w wysokości 20 % wynosi 60,00 zł.

f) Al. Chopina, stanowiącej część działki nr 1/27 KM 110 o pow. 10,00 m 2 .

Ww. nieruchomość w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek, zatwierdzonym Uchwałą Nr 1/V/2003 z dnia 10 lutego 2003 r., znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 21 KS o przeznaczeniu: teren obsługi komunikacji, parkingi wraz z droga  wewnętrzna i zielenią towarzyszącą.

Cena wywoławcza netto wynosi 210,00 zł (bez podatku VAT).

Wadium w wysokości 20 % wynosi 42,00 zł.

g) Okrzei, stanowiącej część działki nr 4/7 KM 43 o pow. 10,00 m 2 .

Ww. nieruchomość w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/57/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 1 U/MW/KS o przeznaczeniu: usługi nieuciążliwe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, parking.

Cena wywoławcza netto wynosi 210,00 zł (bez podatku VAT).

Wadium w wysokości 20 % wynosi 42,00 zł.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2019 r. o godz. 9 00  w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

  • wpłacenie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej (bez podatku VAT) na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO B.P S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357 w terminie do dnia 16.04.2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie działki lub działek, do licytacji których uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wpłacenie jednego wadium upoważnia do licytacji jednej nieruchomości,
  • okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pokój nr 15, najpóźniej w dniu 16.04. 2019 r., do godz. 15.00,
  • złożenie osobiście przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym w terminie do dnia 16.04.2019 r., do godz. 15.00, że zapoznały się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, objętej przetargiem, na gruncie(w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń,
  • zapoznanie się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym,
    3 Maja 22, pok.15 do dnia 16.04.2019 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu  dzierżawy nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi.

Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionych do wydzierżawienia w drodze przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, pokój 15, w godz. 8.00 – 15.00  lub telefonicznie pod numerem 4144120.

Uczestnicy przetargu biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie ustalonego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Termin podpisania umowy ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Informacje

Rejestr zmian