Informacja dla obszarów położonych w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy granicą miasta, ul. Wiewiórczą, Al. Jana Pawła II, granicą terenów leśnych

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu „projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy granicą miasta, ul. Wiewiórczą, Al. Jana Pawła II, granicą terenów leśnych” w dniach od 30 maja 2016r. do 30 czerwca 2016r. (dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07 czerwca 2016r., składanie uwag w terminie do dnia 22 lipca 2016r.), sporządzanego na podstawie Uchwałą Nr XIV/189/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r., – w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu w pokoju 410 (IV piętro) można zapoznać się z niżej wymienionymi dokumentami zawierającymi informacje o środowisku i jego ochronie – dotyczącymi obszaru objętego projektem  w/w planu miejscowego, tj.:

1. „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla terenu objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy granicą miasta, ul. Wiewiórczą, Al. Jana Pawła II, granicą terenów leśnych”, grudzień 2011r., oprac. GEOTEST Andrzej Swat z siedzibą we Włocławku, ul. Noakowskiego 6e.

2. „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy granicą miasta, ul. Wiewiórczą, Al. Jana Pawła II, granicą terenów leśnych”, marzec 2016r., oprac. mgr Katarzyna Podlaska-Krzywiec.

3. „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy granicą miasta, ul. Wiewiórczą, Al. Jana Pawła II, granicą terenów leśnych” – oprac. Urząd Miasta Włocławek, Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego.

Informacje

Rejestr zmian