Informacja dla obszarów położonych w rejonie Al. Jana Pawła II, ul. Skrajnej, ul. Mielęcińskiej, ul. Letniej, ul. Kaletniczej i Zakładu Karnego oraz ul. Cienistej, ul. Wilgi, ul. Łubinowej i ul. Ustronnej”, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.

Prezydenta Miasta Włocławek

Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) informuję o przyjęciu Uchwały Nr XXI/73/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszarów położonych: w rejonie Al. Jana Pawła II, ul. Skrajnej, ul. Mielęcińskiej, ul. Letniej, ul. Kaletniczej i Zakładu Karnego oraz ul. Cienistej, ul. Wilgi, ul. Łubinowej i ul. Ustronnej”, dla którego przeprowadzono postępowanie
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.

Do czasu wejścia w życie uchwalonego planu, co nastąpi po upływie 14 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wglądu w uchwałę
z załącznikami oraz uzasadnienie i podsumowanie, będzie można dokonać w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 411, IV piętro).

Z chwilą wejścia w życia uchwalonego planu, ww. dokumenty dostępne będą w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 411, IV piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.bip.um.wlocl.pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian