Informacja dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ogniową, Stodólną, Okrężną, Łęgską, Płocką oraz brzegiem rzeki Wisły

Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), informuję o przyjęciu Uchwały Nr XIV/120/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ogniową, Stodólną, Okrężną, Łęgską, Płocką oraz brzegiem rzeki Wisły”, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.

Do czasu wejścia w życie uchwalonego planu, co nastąpi po upływie 14 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wglądu w uchwałę z załącznikami oraz uzasadnienie i podsumowanie, będzie można dokonać w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 410, IV piętro).

Z chwilą wejścia w życia uchwalonego planu, ww. dokumenty dostępne będą w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 410, IV piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.bip.wlocl.pl

Informacje

Rejestr zmian