Informacja o dofinansowaniu usuwania wyrobów azbestowych w 2016 r – dla podmiotów

Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska informuje, że można składać wnioski o dofinansowanie zadania: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest, realizowanego w 2016r:

 1. na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, zaliczanych do niżej wymienionych grup:
  – I grupa: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych);
  – II grupa: inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej oświaty, kultury, bezpieczeństwa publicznego);
  – III grupa: inne obiekty użyteczności publicznej.
 2. na obiektach których właścicielami są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 tysięcy złotych.
Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów:

 • demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
 • transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
 • unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Włocławka.

Kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 1 tysiąc złotych do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów.

Dofinansowaniem objęte będą wyłącznie obiekty ujęte w Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest prowadzonej przez tut. Urząd.

Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów wykonywane będzie przez uprawnioną firmę na zamówienie Urzędu Miasta Włocławek.

Druki wniosków z drukami załączników dostępne są również w Biurze Obsługi Mieszkańców, Zielony Rynek 11/13.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 12 lutego 2016 r.( liczy się data wpływu wniosku do organu) w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Gospodarki Miejskiej i Środowiska, Zielony Rynek 11/13.
Dodatkowe informacje pod nr tel.54 414-41-67.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian