Informacja o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy dwóch budynków magazynowych przy ulicy Duninowskiej 9 we Włocławku

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

Prezydent Miasta Włocławek

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Bogdana Więcek, prowadzącego działalność pod nazwą „BUDMAT” Bogdan Więcek reprezentowanego przez Panią Grażynę Adamską, decyzją Nr 469/15 z dnia 07 grudnia 2015r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na halę produkcyjno – magazynową (produkcja i składowanie elementów pcv), rozbudowę o budynek mieszalni  z silosami na surowiec, budowę parkingów oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działek nr 7/3, 7/4, 7/9, 10 obręb Włocławek KM 99/1, dz.nr 1/36, 1/39, 1/41, 1/46, 2/10 obręb Włocławek KM 99/2, dz.nr 1/13, 1/25 obręb Włocławek KM 100 przy ulicy Duninowskiej 9 we Włocławku.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 404, IV piętro.

Informacje

Rejestr zmian