Informacja o wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie Alei Królowej Jadwigi, ulicy Kruszyńskiej oraz terenów kolejowych wraz „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie Alei Królowej Jadwigi, ulicy Kruszyńskiej oraz terenów kolejowych wraz „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” w dniach od 19 września 2016r. do 17 października 2016r. (dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami dnia 4 października 2016r., składanie uwag w terminie do dnia 7 listopada 2016r.), sporządzanego na podstawie Uchwały Nr IX / 72 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011r. – w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (od godz. 7.30 do godz. 17.oo we wtorki, od godz. 7.30 do godz. 14.oo w piątki oraz od godz. 7.30 do godz. 15.30 w pozostałe dni robocze), w pokoju 410 (IV-piętro) można zapoznać się z niżej wymienionymi dokumentami zawierającymi informacje o środowisku i jego ochronie – dotyczącymi obszaru objętego projektem w/w planu miejscowego, tj.:

  1. „Dokumentacja geologiczno-inżynierska (ekofizjograficzna)”, wrzesień 2011r. zawierająca: /charakterystyka środowiska przyrodniczego / klasyfikacja terenu pod względem możliwości zainwestowania / uwagi końcowe / mapa kwalifikacyjna w skali 1:2000/,oprac. Andrzej Swat, „GEOTEST” – Andrzej Swat, z siedzibą we Włocławku, ul. Noakowskiego 6E (Regon 910330345), zawiadomienie o przyjęciu dokumentu GKS.S.6541.1.2011 z dnia 03.10.2011r.
  2. „Prognoza wpływu na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego”, kwiecień 2015r.,oprac. mgr inż. Cecylia Fechner, z siedzibą we Włocławku.
  3. „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla ob-szaru położonego w rejonie Alei Królowej Jadwigi, ulicy Kruszyńskiej oraz terenów kolejo-wych, oprac. Urząd Miasta Włocławek, Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian