Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we Włocławku w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu „projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej” w dniach od 05 września 2016r. do 03 października 2016r. (dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 września 2016r., składanie uwag w terminie do dnia 24 października 2016r.), sporządzanego na podstawie Uchwały Nr 30/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008r., – w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu w pokoju 410 (IV piętro) można zapoznać się z niżej wymienionymi dokumentami zawierającymi informacje o środowisku i jego ochronie – dotyczącymi obszaru objętego projektem w/w planu miejscowego, tj.:

1.„Dokumentacja geologiczno – inżynierska (ekofizjograficzna) dla terenu objętego sporządzaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej”, maj 2008r., oprac. GEOTEST Andrzej Swat z siedzibą we Włocławku, ul. Noakowskiego 6e;

2.Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla terenu objętego sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej”, listopad 2011r., oprac. GEOTEST Andrzej Swat z siedzibą we Włocławku, ul. Noakowskiego 6e;

3.„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej”, czerwiec 2016r., oprac. mgr Katarzyna Podlaska-Krzywiec.

4.„Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej” – oprac. Urząd Miasta Włocławek, Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego.

Informacje

Rejestr zmian