Informacja o wyrobach zawierających azbest

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) osoby fizyczne zobowiązane są do składania Prezydentowi Miasta Włocławek corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest.

Informacja powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym  załącznik nr 3 do powyższego rozporządzenia.

Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz Informacji osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają w formie pisemnej Prezydentowi Miasta Włocławek, a osoby prawne Marszałkowi Województwa. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku sporządzania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, którą właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości przechowują łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej.

Informację należy składać w terminie do 31 stycznia 2019r osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, stanowisko Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Włocławek, Wydział Środowiska, ul. Zielony Rynek 11/13 , 87-800 Włocławek na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, stanowisko Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.wloclawek.pl, zakładka : Środowisko-informacje, wykaz danych- dział: Gospodarka odpadami zawierającymi azbest.

Informacje

Rejestr zmian