Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę ORLEN KolTrans Sp. z o. o. reprezentowaną przez Pana Artura Stępień w dniu 10 czerwca 2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 30/2019 na budowę punktu tankowania lokomotyw z infrastrukturą techniczną, studnią chłonną, separatorem produktów ropopochodnych, separatorem piasku i wewnętrzną instalacją elektryczną, przyłączeniową na terenie dz. nr 210/5 obręb Krzywa Góra położonej przy ul. Toruńskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Włocławek

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę ORLEN KolTrans Sp. z o. o. reprezentowaną przez Pana Artura Stępień w dniu 10 czerwca 2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 30/2019 na budowę punktu tankowania lokomotyw z infrastrukturą techniczną, studnią chłonną, separatorem produktów ropopochodnych, separatorem piasku i wewnętrzną instalacją elektryczną, przyłączeniową na terenie dz. nr 210/5 obręb Krzywa Góra położonej przy ul. Toruńskiej we Włocławku.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 405, IV piętro.

Informacje

Rejestr zmian