Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Miasto Włocławek w dniu 14 września 2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 36/2020 na rozbudowę przystani śródlądowej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” na terenie działki nr 1/4 obręb Włocławek KM 23 położonej we Włocławku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

Prezydent Miasta Włocławek

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Miasto Włocławek w dniu 14 września 2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 36/2020 na rozbudowę przystani śródlądowej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” na terenie działki nr 1/4 obręb Włocławek KM 23 położonej we Włocławku.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 405, IV piętro.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 253/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31.07.2020 r., interesanci przyjmowani są osobiście w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 w pomieszczeniu recepcyjnym Biura Obsługi Mieszkańców, w pierwszej kolejności po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie. Realizacja spraw w Urzędzie Miasta Włocławek jest również możliwa za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), poczty elektronicznej (e-mail) oraz telefonicznie. W budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku można składać pisma i inne dokumenty – poprzez wrzucenie ich do wystawionych urn.

Osoba załatwiająca sprawę w budynku Urzędu Miasta Włocławek, winna posiadać dokument ze zdjęciem, celem ewentualnego ustalenia tożsamości.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących niniejszej sprawy, proszę o kontakt telefoniczny pod numerami: 54 414 43 31 lub 54 414 44 91 lub poprzez pocztę elektroniczną: architektura[at]um[dot]wloclawek[dot]pl.

Informacje

Rejestr zmian