Informacja Prezydenta Miasta Włocławek o przyjęciu Uchwały Nr XXXII/73/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej.

Informacja Prezydenta Miasta Włocławek

Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.), informuję o przyjęciu Uchwały Nr XXXII/73/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.

Dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 410, IV piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.bip.um.wlocl.pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian