Informacja : W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej, Polnej, Żytniej, pomiędzy ulicami: Okrężną, Łęgską, Składową, Celulozową, Zagajewskiego, ponownie Celulozową, Barską i Wojskową, w dniach od 10 stycznia 2019r. do 11 lutego 2019r.

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej, Polnej, Żytniej, pomiędzy ulicami: Okrężną, Łęgską, Składową, Celulozową, Zagajewskiego, ponownie Celulozową, Barską i Wojskową, w dniach od 10 stycznia 2019r. do 11 lutego 2019r. (dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami dnia 22 stycznia 2019r., składanie uwag w terminie do dnia 08 marca 2019r.), sporządzanego na podstawie Nr XXIII/94/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016r. – w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu w pokoju 410 (IV-piętro) można zapoznać się z niżej wymienionymi dokumentami zawierającymi informacje o środowisku i jego ochronie – dotyczącymi obszaru objętego projektem w/w planu miejscowego, tj.:

1)  „Dokumentacja Geologiczno-inżynierska (ekofizjograficzna). Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu Włocławek ul. Barska, Ptasia, Bracka i okrężna.” Grudzień 2000r. GEOTEST Andrzej Swat z siedzibą we Włocławku, ul. Noakowskiego 6e – aktualna na dzień podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, tj. 29 sierpnia 2016r.;

2)    „Dokumentacja ekofizjograficzna dla terenu objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, położonego we Włocławku w rejonie ulic – Żytnia, Barska i projektowanej ulicy Wojskowej stanowiącej przedłużenie ulicy Ostrowskiej do ulicy Okrężnej oraz granica terenów wojskowych od strony zachodniej.” Maj 2003r. Przedsiębiorstwo Usług Geotechnicznych GEOWIERT spółka z o.o. – aktualna
na dzień podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, tj. 29 sierpnia 2016r.;

3)  „Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla terenu objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, położonego we Włocławku w rejonie ulic – Żytnia, Barska i projektowanej ulicy Wojskowej stanowiącej przedłużenie ulicy Ostrowskiej do ulicy Okrężnej oraz granica terenów wojskowych od strony zachodniej.” Maj 2003r. Przedsiębiorstwo Usług Geotechnicznych GEOWIERT spółka z o.o. – aktualna
na dzień podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, tj. 29 sierpnia 2016r.;

4) „Dokumentacja Geologiczno-inżynierska (ekofizjograficzna) dla terenu objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek położonego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Chmielnej, Stodólnej, Okrężnej, Zagajewskiego, Polnej, Barskiej, Żytniej oraz parku im. Wł. Łokietka.” Marzec 2010r. GEOTEST Andrzej Swat z siedzibą we Włocławku, ul. Noakowskiego 6e – aktualna na dzień podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, tj. 29 sierpnia 2016r.;

5)  „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla terenu objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek położonego w rejonie ulic Zagajewskiego i Celulozowej, pomiędzy ulicami: Polną, Zagajewskiego, Stodólną, Składową, Łęgską, Płocką, Barską oraz Celulozową”. Sierpień 2013r. GEOTEST Andrzej Swat z siedzibą we Włocławku, ul. Noakowskiego 6e – aktualna na dzień podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, tj. 29 sierpnia 2016r.;

6) „Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej, Polnej, Żytniej, pomiędzy ulicami: Okrężną, Łęgską, Składową, Celulozową, Zagajewskiego, ponownie Celulozową, Barską i Wojskową”, kwiecień/sierpień/wrzesień 2018r.; oprac. mgr Daria Witkowska Pracownia Ochrony Środowiska i Systemów Informacji Geograficznej GEOECOM z siedzibą w Toruniu, ul. Działowa 16F;

7) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej, Polnej, Żytniej, pomiędzy ulicami: Okrężną, Łęgską, Składową, Celulozową, Zagajewskiego, ponownie Celulozową, Barską i Wojskową – oprac. Urząd Miasta Włocławek, Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian