Informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o projekcie „ PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA WŁOCŁAWEK NA LATA 2017-2032”

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r, poz. 353 t.j.),

Informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o projekcie

„ PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA WŁOCŁAWEK NA LATA 2017-2032”

Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art.46 pkt 2 oraz art. 48 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r, poz. 353 t.j.),  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy zajmą stanowisko w sprawie  konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017-2032”.

Prezydent Miasta Włocławek, biorąc pod uwagę uzyskane opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 w/w ustawy, a w szczególności  charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Z treścią dokumentu wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Wydział Środowiska przy ul.3 Maja 22, pokój 18-I piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie  podano do publicznej wiadomości w dniu 19 maja 2017r.

Od tego terminu  przez okres 30 dni, tj. do dnia 17 czerwca 2017 (włącznie) można składać uwagi i wnioski w sprawie projektu „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017-2032”.. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Włocławek.

 

Informacje

Rejestr zmian