Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoInspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2019-12-11
  • Termin składania dokumentów2019-12-23
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku administracja lub prawo;
   b) znajomość aktów prawnych: ustawy z dnia 6 marca 2018 r: Prawo przedsiębiorców (Dz.U z 2019 r., poz. 1292), ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1291), ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP (Dz.U z 2019, poz. 1079, poz. 1214) oraz przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 650), a także przepisów dotyczących problematyki związanej z rejestracją i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096);
   c) obywatelstwo polskie;
   d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   f) nieposzlakowana opinia;
   g) co najmniej 3 – letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea. znajomość obsługi urządzeń biurowych, komputera;
   b. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – wskazane;
   c. umiejętności zawodowe: komunikatywność, umiejętność stosowania przepisów, organizowanie pracy;
   d. predyspozycje osobowościowe: sumienność, właściwa postawa etyczna, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole i z petentem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPrezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej nie został wyłoniony kandydat do zatrudnienia na ww. stanowisko.
  • Uzasadnienie wyboruPrezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej nie został wyłoniony kandydat do zatrudnienia na ww. stanowisko.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian