Inspektor ds. obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych, aktualizacji baz danych oraz materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Geodezji i Kartografii
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoInspektor ds. obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych, aktualizacji baz danych oraz materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2020-01-29
  • Termin składania dokumentów2020-02-10
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe – kierunek geodezja i kartografia;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) znajomość przepisów: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i Kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej i umiejętność ich stosowania.
   g) co najmniej 3 – letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
   b. inne: umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki) oraz znajomość programów: EWMAPA, OŚRODEK, Mdok, ADRES, EWOPIS, EXCEL, WORD i innych aplikacji biurowych;
   c. predyspozycje osobowościowe: praworządność, sumienność, bezstronność, rzetelność, staranność, samodzielność, postawa etyczna, umiejętność planowania i organizowania pracy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPani Małgorzata Józefa Szymańska, zamieszkała we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPani Małgorzata Józefa Szymańska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się należytą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Inspektor ds. obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych, aktualizacji baz danych oraz materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii.
   Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian