Inspektor ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Wydział Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoInspektor ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2018-07-18
  • Termin składania dokumentów2018-07-30
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe: prawnicze, ekonomiczne, administracyjne;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) znajomość przepisów: ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych;
   g) co najmniej 3 – letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku/staż pracy – wskazane;
   2) umiejętności zawodowe: umiejętność interpretacji przepisów;
   3) predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, sumienność, sprawność, właściwa postawa etyczna, umiejętność pracy w zespole
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem
  • Lista wybranych kandydatówPrezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Przewozikowska , zamieszkała w miejscowości Brześć Kujawski
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Inspektora ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu do zatrudnienia wskazana została Pani Katarzyna Kłos, zamieszkała w miejscowości Wysocinek, która nie wyraziła woli nawiązania stosunku pracy.Kolejnym najlepszym kandydatem do zatrudnienia na wolnym stanowisku jest Pani Małgorzata Przewozikowska zamieszkała w Brześciu Kujawskim,Legitymuje się odpowiednim wykształceniem,Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian