Inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Biuro Zamówień Publicznych
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoInspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2019-06-10
  • Termin składania dokumentów2019-06-21
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe magisterskie;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
   g) co najmniej 3 – letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) znajomość przepisów: ustawy Kodeks cywilny, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i umiejętność ich stosowania;
   2) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widziany 1 rok na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi;
   3) inne: umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki) oraz znajomość oprogramowania MS Office.
   4) predyspozycje osobowościowe: praworządność, sumienność, bezstronność, rzetelność, samodzielność, umiejętność interpretacji przepisów prawa, umiejętność planowania i organizacji pracy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPani Patrycja Wojnowska, zamieszkała we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPani Patrycja Wojnowska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się należytą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Inspektora ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych.
   Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian