Kanały technologiczne Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych.Dotyczy przebudowy dróg gminnych oraz budowa dróg wewnętrznych

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222 ze zm.) Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych pn.:

Zad. 1.  „Przebudowa dróg gminnych”

  • ul. Koralowa odc. od Al. Jana Pawła II do ul. Zachodniej,
  • ul. Komarowa odc. ul. Brzezinowej do ul. Lipowej,
  • ul. Ziołowa  odc. od lasu do ul. Botanicznej oraz  odc. od ul. Botanicznej do ul. Kościelnej,
  • ul. Chełmicka od ul. Lipnowskiej do ul. Widok,

Zad. 2.  „Budowa dróg wewnętrznych”

  • ul. Krokusowa,
  • ul. Figowa,

oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Prezydent Miasta Włocławek informuje ponadto, że:

1. Stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek. Informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Włocławek, nr telefonu 54 414 42 67.

3. Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

4. Stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a – 7f ww. ustawy.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, www.bip.um.wlocl.pl, oraz przesłana do wiadomości
do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, uke[at]uke[dot]gov[dot]pl.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian