KSP.K01 – Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

  • Wydział Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
  • Termin załatwienia Niezwłocznie najpóźniej w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną imprezą
  • Osoba kontaktowa Joanna Rudek
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta,
   hol główny
  • Telefon kontaktowy 54 414 44 10, 54 414 43 69
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek
   pok. 15 bud. B
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek.
   2. Opinia Komendanta Policji.
   3. Opinia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
   4. Opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego.
   5. Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego.
   6. Graficzny plan obiektu.
   7. Instrukcja postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
   8. Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
   9. Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
   10. Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
   11. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
   12. Informacja o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw imprez masowych.


  • Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł
  • Tryb odwoławczy Organizatorowi przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek, w terminie 7 dni od daty otrzymania. Odwołanie organizatora od decyzji, nie wstrzymuje jej wykonania.
  • Uwagi

   Wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed przeprowadzeniem imprezy.

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.z 2017 r. poz.1160, poz.799 z 2018 r.poz.138).
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016 r. poz.1827 ze zmianami).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian