Młodszy Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  • Miejsce pracyMiejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku ul. Ogniowej 8/10
  • StanowiskoMłodszy Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2020-01-08
  • Termin składania dokumentów2020-01-20
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie średnie;
   b) znajomość i umiejętność stosowania ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia w sprawie orzekania
   o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
   o samorządzie powiatowym oraz ustawy o pracownikach samorządowych;
   c) obywatelstwo polskie;
   d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea. umiejętności zawodowe: sprawne planowanie i organizowanie pracy na stanowisku pracy, umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych oraz komputera;
   b. inne: umiejętność komunikacji werbalnej i alternatywnej (uważnego słuchania i przekazywania informacji w sposób klarowny, cierpliwy i zrozumiały dla osób z różnymi niepełnosprawnościami);
   c. predyspozycje osobowościowe: umiejętność stosowania przepisów prawa, samodzielność, sumienność, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, operatywność, zdolność planowania pracy i organizowania pracy, właściwa postawa etyczna, bezstronność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian